0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

КЛЪСТЕР "Медико-Социални дейности"

 УЧАСТИЕ В МЕДИКО-СОЦИАЛЕН КЛЪСТЕР НА РАБОТЕЩИ В СВЕРАТА МЕДИКО-СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ  

здравни заведения регистрирани като такива по смисъла на закона за лечебните заведения и притежаващи лиценз от МЗ на РБългария ,както и такива на територията на ЕС

•    ЦЕЛИ И МЕРКИ КОЙТО УЧРЕДИТЕЛИТЕ  НА  ПЪРВИ МЕДИКО-СОЦИАЛЕН КЛЪСТЕР СИ ПОСТАВЯТ-приложение проекто УСТАВ

•    ПРИЕМАНЕ финансиране изцяло на пътеките от НЗОКА покриващи случайте за след оперативно  възстановяване, физикална терапия и рехабилитация да бъдат заплащани и на медико-социалните заведения, регистрирани по закона за лечебните заведения при желание на пациента да се прилагат в пакет домашна грижа в дома на пациента
•    Нови форми на финансиране по пътека 297 и пътека 305 -сега съществуващи и финансирани от НЗОКА към медико-социални заведения – да се финансират и грижите в дома тъй като финансирането по тези пътеки касаещо само и единствено престоят в съответното медико-социално завединие противоречи с хартата за правата /виж СЗО/  на пациентите и правото им на избор къде да се полагат  палиативни грижи/грижи в края на живота/ за самите тях!Във всички държави членки на Европейският съюз и по –голямата част от Световната практика е да се заплащат ,полагането на палеативни и грижи за тежко болни пациенти по тяхен избор и в  дома!
•    Промени по отношение приемането от НЗОК на уеднаквена практика за плащане по сключени договори за престоя на граждани от страните членки  в наши медико-социални заведения регистрирани по закона за лечебните заведения в България /като страна член на Европейският съюз/.
•    Развиване трансграничното сътрудничество за целите на подобряване синхрона и работата на медико-социалните заведения-свободен прием на пациенти от Европейската общност и други държави сключили споразумение с България.

 

проекто-устав