0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

стандарт за полагане на персонална грижа

МЕТОДИКА /СТАНДАРТ

за персонална грижа за пациенти

1.Подобно на Медико-социалните заведения , при персоналната грижа за болния се оказва помощ преимуществено на онкологино болни с изявена постоянна болка в терминален стадии на заболяването, потвърдено от медицински документи, както и на терминално болни нуждаещи се от палиативни грижи пациенти.

2. Първичният обект на медико-социална и психологическа помощ се явява болният и неговите близки. Грижите за болните осъществява специално подготвен медицински и обслужващ персонал, а също така близките на болните които са предварително обучени от медико-социалната структура.

3. Медико-социалните заведения, Хоспис и ДМСГ обезпечават амбулаторната, стационарна помощ за болният. Амбулаторна помощ се оказва и в дома от мобилната служба за „грижи в дома”. Стационарна помощ се препоръчва в зависимост от нуждите и състоянието на болният като може да бъде настанен за 24 часа, дневно или нощно за пребиваване в Хосписен или ДМСГ стационар.

4. В медико-социалните заведения, Хосписа и ДМСГ е възможно да бъде реализиран принципът на информираното съгласие включително да бъде разкрита и съобщена диагнозата на болният но това се решава индивидуално и само в случаите когато болният го желае.

5. Цялата съвкупност от медико-социални грижи и психологическа помощ за болният трябва да бъде насочена към ликвидирането или намаляването на на синдрома на болката и страха от смъртта при максимално възможно съхранение на неговото съзнание и интелектуални способности.

6. На всеки болен полагащата грижи медико-социална струтура трябва да  осигури максимален физически и психологически комфорт. За физическият комфорт допринася и създаденият в стационарните условия максимално приближаващ се към домашният интериорен комфорт. Обезпечаването на психологическият комфорт се осъществява на основните принципи изградени на база индивидуалният подход при работата с всеки болен като се взима предвид състоянието му, духовните, религиозните и социалните потребности.

7. Източници на финансиране за дейностите в Хосписа се явяват плащания от пациентите,бюджетни средства по линия на НЗОК, средства от благотворителни кампании организирани,средства по линия на партньорството с нестопански организации и обществени доброволни пожертвувания от граждани и организации .

 

Принципни положения и  условия при работа в службата за грижи по домовете и стационарните звена за медико-социални грижи в които настаняваме наши пациенти

- инструктаж на всички новопостъпили след обучение в службата за грижи по домовете,в това число  практическа  подготовка и контрол - съблюдаване изпълнението на задълженията и морално-етическите норми и принципи за медико-социалната дейност.

- оказване на медицинска помощ в дома на онкоболните с изражение на синдрома на болката в терминален стадии се извършва под специализирано наблюдение от лекар специалист по контрол на болката Д-р Мери Симеонова 

- организация на лечебният процес при домашни условия в съответствие с нормите и изискванията за длъжностните и установени норми:

- прилагане на методи за палиативна и симптоматическа помощ ;

- оказване социална и психологическа помощ на болните и членовете на техните семейства на основата на обезпечаване психологически и физически комфорт;

- обезпечаване социалната помощ и осигуряване помощни средства на болният и членовете на неговото семейство се провежда от съвместно с екип от социален работник от организационно методическия отдел по социалната и медицинска дейност;

- обезпечаване на психологическият комфорт на основата на принципа за индивидуалният подход към всеки болен и членовете на неговото семейство;

- осъществяване на цялостен подход към личността на болния и членовете на неговото семейство на основата на съхраняване и поддръжка на социалният и духовен потенциал;

- взаимосвързаност и приемственост в работата на различните екипи, както и постоянна колаборация с други медицински подразделения спешна помощ, ползване на лекари специалисти в различни области като консултанти, организационно методическият отдел отговарящ за дейности в медико-социалният сектор, психолог, социалните работници и мобилният Център за социална интеграция и рехабилитация.

-перорално хранене на пациенти се извършва само от специалист лекар 

 

 Медицинска документация

 

В Хосписа и медико-социалната дейност за грижи в дома ние използваме специално разработена от нас и водещи в сектора наши партньори от Англия форма за отчет и мониторинг на дейностите. Тази специална форма е адаптирана за работа в медико-социалната сфера, като позволява както на сътрудниците полагащи грижи така и на болният и неговите близки да се запознаят с алгоритъма от дейности и манипулации положени за болният. По тази причина ние с удоволствие и от загриженост към болните Ви предоставяме информация за приетите вътрешни нормативи.

Използваната и въведена от нас форма на първична документация завеждана за всеки болен включва:

ФОРМА

-стандартна история на заболяването с приложена съответно последна епикриза издадена от болничното заведение където болният е пребивавал. Отразява се в първично информационна карта на болният.

-лист за предаване на дежурствата касаещи болният и положените за него грижи

Подсистемни документи и включващи дейности:

1.Първично посещение за оценка състоянието и изготвяне на план за индивидуална грижа който включва:

-Оценка на риска от пролежаване

-Измамения на оценките за риска от пролежаване

-Карта на болката

-декубитуси

-Лист за назначение

- отчет на консумативите и лекарските препарати давани на болният в случай на включване консумативите в общата стойност