0876 556 557, 0876 110 204
ahf@caretime.bg

 

Ресурсен център за медико-социални грижи и услуги в дома

Център за социална интеграция и рехабилитация

ЦСИР

Мобилен Център за Социална Интеграция и Рехабилитация

екип от необходимият набор специалисти съобразен с потребностите на потребителят на услугата/болния  го посещава в дома след заявена консултация и предоставя:

- Оценка на състоянието на пациента от социална9социален доклад) и психическа гледна точка/според издадена от оторизирано лечебно заведение издадена последна епикриза и на база посещение от екип на ЦСИР-социален работник ,психолог и мед.лице/

-Осигуряване на курсове да преквацификация и работа по програми за заетост на хора с увреждания

-занимания с психолог и психотерапевт

-реинтеграция и ресоциализация –групови и индивидуални с магистър специалист социални дейности

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

ОНЛАЙН И МОБИЛЕН

Осигуряване на помощни средства –количка ,стол за къпане и тоалет,декубитални дюшеци ,патерици ,бастуни ,обувки за диабетици и други

Осигуряване и продажба на Специализирани легла за болни

 

СЪЩНОСТ:

Център за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

В Центъра за социална рехабилитация и интеграция се предоставят краткосрочни и дългосрочни социални услуги.

В случаите, когато се предоставят дългосрочни социални услуги, дейностите трябва да бъдат съобразени с изискванията на чл. 40г. от ППЗСП, съгласно който доставчиците на дългосрочно предоставяни социални услуги в общността изготвят индивидуален план след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Социална интеграция:

 • Работа с роднини:

 • Връзки с обществеността:

 • Свободно време, отдих и развлечение:

 • ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА -БЕЗПЛАТНО

Рехабилитация:

Рехабилитация след инсулт ,травми ,зележаване или други изискващи професионална рехабилитация състояния на пациента

 • Логопедична рехабилитация след инсулти и др.

 • Психологична рехабилитация

 • Социална рехабилитация

 • Трудотерапия

 • Терапии:

 • Музикална терапия;

 • Изобразително изкуство;

 • Приложно изкуство;

 • Други.


 

ЕКИП НА ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ:

 • Социален работник;

 • Психолог

 • Трудотерапевт

 • Кинезитерапевт- Рехабилитатор;

 • Логопед;

 • Педагог;

 • Други при необходимост.


 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ В ЦСРИ:

 • Копие от документ за самоличност;

 • Копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв ;

 • Копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;

 • Социална оценка по чл. 12 от ЗИХУ /ако има такава/;

 • Последна епикриза

 


 

При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи.

 • Въз основа на обаждане и подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад - предложение;

 • Запознаване на лицето с начина на предоставяне на социалната услуга и с персонала;

 • Приемане на лицето след подписване на договор за ползване на социалните услуги;

 • Изготвяне на индивидуален план за работа, със сформирани основни насоки за бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и съобразно желанията на потребителя;